OK

การที่คุณเข้ามาเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้ cookies เพื่อวัดและวิเคราะห์ผู้ชมจากการเคลื่อนไหวและการสำรวจ การกำหนดการบริการและข้อเสนอพิเศษที่ปรับตามความสนใจส่วนบุคคลของท่านรวมถึงการแชร์หรือแนวทางจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่า คลิกที่ เรียนรู้เพิ่มเติม

E-learning

Performing a Self-Assessment of the QMS 4 hours*

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินตนเองด้วยการเปรียบเทียบระบบการจัดการคุณภาพที่มีอยู่ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 กับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 การใช้ระบบ E-Learning นี้คุณจะสามารถระบุ GAP ในระบบการจัดการด้านคุณภาพปัจจุบัน (QMS) ของคุณและเริ่มวางแผนการเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ได้

This training provides competencies on how to perform a self-assessment by comparing an existing Quality Management System based on ISO 9001:2008 standard against the requirements of ISO 9001:2015 standard. Using this tool, you’ll be able to identify the GAPs in your current Quality Management System (QMS) and start planning your transition to the revised standard.

 • ผู้ที่มีความสนใจในระบบการจัดการคุณภาพ

 • ผู้ที่เริ่มต้นอาชีพในการจัดการคุณภาพ

 • ผู้ตรวจสอบภายใน​

 • Those with an interest in Quality Management Systems.
 • Those starting their career in Quality Management.
 • Internal Auditors. 
 • อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่าง ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2015

 • อธิบายความต้องการใหม่ใน Annex SL (ภาคผนวก2)

 • เรียนรู้สิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขในระบบ QMS ปัจจุบันของคุณ

 • eTraining l 4 ชั่วโมง ระยะเวลาโดยประมาณขึ้นอยู่กับผู้เรียนและพื้นฐานความรู้ด้านเทคนิคและความพร้อมของอุปกรณ์ IT รวมถึงความเสถียรของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการอบรม

 • Explain the key changes between ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015.
 • Describe the new requirements in Annex SL (Appendix 2).
 • Learn what needs to be revised in your current QMS.
 • eTraining | 4 hours. Estimated duration. It depends on the student and previous technical knowledge and IT conditions.
 • เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่าง ISO 9001: 2008 และ ISO 9001: 2015
 • ระบุสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขในระบบ QMS ปัจจุบันของคุณ

 • ใช้การเปลี่ยนแปลง ISO 9001: 2015 โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดี

 • Understand the key changes between ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015.

 • Identify what needs to be revised in your current QMS.

 • Implement the changes of ISO 9001:2015 using good practice guidance.

Discover our transition packs

 • Transition Pack Gold | ISO 9001:2015

  Transition Pack Gold | ISO 9001:2015

  ฿48,000

  คุณต้องมั่นใจ 100% ว่าระบบการจัดการด้านคุณภาพของคุณได้รับการปรับให้เข้ากับมาตรฐานใหม่ก่อนที่จะมีการรับรองอีกครั้งหรือการตรวจสอบซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานของปี 2015 You need to be 100% sure that your QMS is adapted to the new standard before going for a re-certification or the audit which leads to the transition to the 2015 version of the standard.

 • Transition Pack Silver | ISO 9001:2015

  Transition Pack Silver | ISO 9001:2015

  ฿28,000

  คุณอาจจะงงไปบ้างเมื่อพูดถึงความเข้าใจว่าระบบการจัดการของคุณมีความหมายตรงไหนและต้องเริ่มทำเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานใหม่อย่างไร You are a bit lost when it comes to understanding what exactly needs to be improved in your management system and where to start to make it compliant to new standard requirements.

 • Transition Pack Bronze | ISO 9001:2015

  Transition Pack Bronze | ISO 9001:2015

  ฿21,000

  หากคุณไม่มีงบประมาณสำหรับการเตรียมการเปลี่ยนไปใช้ ISO 9001: 2015 และคุณต้องการทำให้มันเป็นเรื่องง่าย You do not have dedicated budget to prepare the transition to ISO 9001:2015. You want to keep it simple.