OK

การที่คุณเข้ามาเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้ cookies เพื่อวัดและวิเคราะห์ผู้ชมจากการเคลื่อนไหวและการสำรวจ การกำหนดการบริการและข้อเสนอพิเศษที่ปรับตามความสนใจส่วนบุคคลของท่านรวมถึงการแชร์หรือแนวทางจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่า คลิกที่ เรียนรู้เพิ่มเติม

Terms of Use

การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) ในลักษณะใดก็ตาม มีความหมายโดยนัยว่าผู้ใช้ (“ผู้ใช้”) ยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานต่อไปนี้ หากผู้ใช้ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์ในรูปแบบชื่อล็อกอินและรหัสผ่าน ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดในการใช้งานเฉพาะของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือเงื่อนไขการให้บริการทั่วไปของ Bureau Veritas ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ก่อนการเข้าถึงแบบจำกัดหรือเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรก

 

การใช้เว็บไซต์: เว็บไซต์อาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของบริษัท Bureau Veritas รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท (“เนื้อหา”) ผู้ใช้จะต้องเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น เนื้อหาจะได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นของ Bureau Veritas หรือบริษัทในเครือ หรือสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมอบให้ Bureau Veritas หรือบริษัทในเครือ ดังนั้น จึงห้ามทำซ้ำ เสนอเป็นตัวแทน ดึงข้อมูล ดัดแปลงแก้ไข แยกส่วนประกอบ หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเด็ดขาด รวมถึงองค์ประกอบใดๆ ของเนื้อหา (เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก ข้อมูล สถาปัตยกรรม ซอร์สโค้ด ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล) ที่อยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ ยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตจาก Bureau Veritas หรือบริษัทในเครือแล้วก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ การรับคำปรึกษาจากเว็บไซต์จะไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการถ่ายทอด มอบสิทธิ์ หรืออนุญาตให้นำเนื้อหาไปใช้งานต่อเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

Bureau Veritas มีอำนาจแก้ไขเนื้อหาได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้ห้ามทำสิ่งต่อไปนี้โดยเด็ดขาด:

  • กระทำสิ่งที่สร้างความเสื่อมเสีย, ดาวน์โหลดโดยไม่ได้รับอนุญาต, จู่โจมแบบ DDoS (ส่งคำขอรับบริการจำนวนมหาศาลให้ระบบรองรับไม่ไหว), ใช้เนื้อหาในทางที่ไม่เหมาะสม, พยายามหลบเลี่ยงหรือสร้างความเสียหายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, จู่โจมแบบฟิชชิ่ง, ฉ้อโกง กับโครงสร้างพื้นฐานของ Bureau Veritas และอื่นๆ
  • บั่นทอนความน่าเชื่อถือหรือความพร้อมในการให้บริการของเว็บไซต์และ/หรือผลประโยชน์ ชื่อเสียง และ/หรือสิทธิ์ที่เป็นของ Bureau Veritas แต่เพียงผู้เดียว
  • ถ่ายทอดหรือเปิดเผยข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ขัดแย้งกับนโยบายสาธารณะ หรือสร้างความเสื่อมเสียผ่านเว็บไซต์

สิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์จะถูกถอดถอน หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

 

ความพร้อมในการให้บริการ: ว็บไซต์ทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน และ 7 วันทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เว็บไซต์รับภาระหนักเกินไป หรือไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากเครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงเว็บไซต์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดอาจล่าช้าหรือถูกขัดจังหวะ นอกจากนี้ Bureau Veritas อาจดำเนินการแก้ไขหรือบำรุงรักษาเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเว็บไซต์หรืออุปกรณ์เครื่องมือในการโฮสต์ ดังนั้น Bureau Veritas จะไม่รับประกันความพร้อมในการให้บริการหรือความต่อเนื่องในการเข้าถึงเว็บไซต์

 

เครื่องหมายการค้า: เครื่องหมายการค้าและโลโก้ “Bureau Veritas” รวมถึงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ซึ่ง Bureau Veritas หรือบริษัทในเครือใช้ในการดำเนินธุรกิจ ล้วนอยู่ในความครอบครองของ Bureau Veritas หรือบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ห้ามนำเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไปใช้หรือทำซ้ำโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Bureau Veritas หรือบริษัทในเครือ

 

กระบวนการสั่งซื้อ: สามารถซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Bureau Veritas ได้ในเว็บไซต์ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์ของ Bureau Veritas หรือเงื่อนไขการให้บริการโดยทั่วไปของ Bureau Veritas ที่เกี่ยวข้อง

 

การรับผิดชอบต่อความเสียหาย Bureau Veritas หรือบริษัทในเครือเป็นผู้จัดเตรียมเนื้อหาที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นั้นในรูปแบบ “ตามสภาพ” Bureau Veritas หรือบริษัทในเครือ ตามสมควรแล้วแต่กรณี ขอปฏิเสธการรับประกันทุกรูปแบบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย โดยไม่คำนึงถึงความเกี่ยวข้อง การดำเนินการตามกำหนดเวลา ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือการใช้ข้อมูลโดยผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้เนื้อหาซึ่งให้บริการผ่านเว็บไซต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Bureau Veritas และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสียทางการเงิน ความสูญเสียเชิงพาณิชย์ การสูญเสียกำไร ความสูญเสียในการปฏิบัติงาน การสูญหายของโปรแกรม หรือการสูญหายข้อมูล) ซึ่งเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์และข้อมูลในเว็บไซต์ Bureau Veritas และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่มีไวรัส มัลแวร์ หรือสแปมเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการขอรับคำปรึกษาจากเว็บไซต์

 

ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์: เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ที่นำทางไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น Bureau Veritas ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเป็นปลายทางในการนำทางจากเว็บไซต์ของเรา และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลเหล่านั้น

 

(สเปน) เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้: ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และเนื้อหาจะต้องได้รับการพิจารณาคดีในศาลของประเทศสเปน และได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศสเปน

 

(อิตาลี) เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้: ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และเนื้อหาจะต้องได้รับการพิจารณาคดีในศาลของประเทศอิตาลี และได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศอิตาลี

 

(บราซิล) เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้: ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และเนื้อหาจะต้องได้รับการพิจารณาคดีในศาลของประเทศบราซิล และได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศบราซิล

 

(ไทย) เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้: ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และเนื้อหาจะต้องได้รับการพิจารณาคดีในศาลของประเทศไทย และได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย

 

(ญี่ปุ่น) เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้: ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และเนื้อหาจะต้องได้รับการพิจารณาคดีในศาลของประเทศญี่ปุ่น และได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น


เครดิตภาพถ่าย: Bureau Veritas